Зворотній зв'язок

На допомогу учням


Пам'ятка
"Як підготуватися до написання твору-роздуму про героя"
1. Твір має складатися з трьох частин:
- вступу;
- основної частини;
- висновків.
2. Вступ може складатися з 2-3 речень, які б підводили до основної частини. Це можуть бути речення про письменника, його твори, про твої уподобання.
Приклад: Казки відомого данського письменника Ганса Крістіана Андерсена зачаровують і дорослих, і дітей…
3. Основна частина – найбільша за розмірами. В ній розкривається тема твору.
В основній частині викладай свої думки та обов’язково аргументуй їх. Намагайся уникати простого переказу епізодів твору. Свої думки можеш підтверджувати цитатами.
4. Висновки (2-3 речення). У завершальній частині твору зроби емоційний обгрунтований висновок щодо твого ставлення до героя, про якого пишеш.
5. Спочатку напиши твір на чернетці.
6. Використовуй тільки ті слова, значення яких ти знаєш. Уникай повторення одних і тих самих слів.
7. Прочитай написане, перевір зміст, послідовність викладу, грамотність, використання розділових знаків.
8. Перепиши роботу начисто (якщо це домашній твір).
9. Перевір написане, пильнуючи описки та пропуски літер.
10. Обсяг твору – 0, 5-1 сторінка учнівського зошита.  
Пам’ятка “Як скласти анотацію”

Анотація (анонс) -  (лат. annotatio — зауваження, помітка) — короткий виклад змісту книги, статті, розробки, звіту тощо.
В анотації до наукових видань наводяться найважливіші питання роботи, викладається зміст, дається оцінка. Анотація допомагає під час вибору й вивчення літератури з будь-якого питання, скорочує час на ознайомлення із змістом праці. 
1.      Назва твору мистецтва.
2.      Надайте основні відомості про автора.
3.      Дайте стислу характеристику, визначте тему.
4.      Зробіть перелік основних розділів чи питань (проблем), що висвітлюються в творі.
5.      Критично оцініть зміст, проблематику та образи.
6.      Укажіть, на якого читача розрахована книга (на якого глядача – фільм, картина тощо).
Пам’ятка “Як писати рецензію”
Рецензія  - відгук, розбір та оцінка художнього (літературного, театрального, музичного, кінематографічного та ін.), наукового або науково-популярного твору; жанр літературної критики та газетно-журнальної публіцистики.

1. Прочитайте твір (перегляньте кінофільм, відвідайте виставу…), на який будете писати рецензію.
2. Визначте теми, що розвиває автор твору, який ви рецензуєте.
3. Прокоментуйте назву твору. Чи відображуються в ній тема або ідея твору? Чи використані прийоми створення образності?
4. Висловіть свою думку про зміст твору, проблеми, які порушує автор, про ідею твору.
5. Напишіть, чи вважаєте ви проблеми, про які пише автор, актуальними в наш час; чи поділяєте ви точку зору автора на ці проблеми.
6. Розкажіть, в чому збігається чи не збігається ваше сприйняття предмета мовлення з авторським. 
7. Відзначте мовленнєві засоби, які складають своєрідність стилю автора.
Пам’ятка “Як складати інтерв’ю” 
1. Визначте тему інтерв’ю.
Якщо опитуваний - письменник, це можуть бути факти з біографії, питання про творчість, проблематику творів. Якщо це літературний герой, це можуть бути факти з його життя тощо.
2. З якою метою ви його проводите?
Cкладіть та запишіть запитання, що вас цікавлять
3. Зберіть матеріал для відповідей на запитання.
Для цього необхідно уважно прочитати довідкову літературу або перечитати художній твір. Відповіді необхідно створювати за достовірними джерелами, в них не повинно бути фактичних помилок, порушень хронологічної послідовності.
4. Складіть план бесіди.
5. Запишіть інтерв’ю, використовуючи форму діалогу.
Інтерв’ю також можуть складатися у формі монологу (самоінтерв’ю, анкета) або полілогу.
6. Інтерв’ю необхідно складати у художньому або публіцистичному стилі.
7. Намагайтеся не використовувати розмовну лексику.
8. Зробіть обрамлення для свого інтерв’ю.
9. Підготуйте виразне читання своєї роботи «за ролями».
10. За можливістю використовуйте атрибутику часу (письменника, героя), елементи костюму.
11. Пам’ятайте, що читання інтерв’ю – це театральна дія, отже намагайтеся передати у розмові характери своїх «героїв».
Пам'ятка Як писати реферат 
Реферат – це стислий виклад змісту кількох наукових праць, що стосуються певної проблеми. Мета: передача цілісної інформації, одержаної з різних джерел.
                                      
1. Визначте мету написання реферату відповідно до поставленої теми.
2. Складіть план розкриття теми.
3. Ознайомтеся з літературою за темою, при читання підкреслюйте основні ідеї та положення, докази, аргументи та висновки, щоб потім зосередити на них увагу.
4. Класифікуйте виписки, зроблені під час читання розглянутих джерел.
5. Проаналізуйте зібраний матеріал, обміркуйте, зробіть узагальнені висновки.
6. Оформіть реферат.
                                          Структура реферату
1. План або зміст із зазначенням сторінок, глав, розділів.
2. Обґрунтування вибору теми.
3. Теоретичні основи обраної теми.
4. Виклад основного питання.
5. Висновок та узагальнення.
6. Практичне значення реферату.
7. Список використаної літератури.
8. Додатки: документи, ілюстрації, схеми, таблиці тощо.

План аналізу драматичного твору 
1. Жанрова природа тексту.
2. Конфлікт.
3. Особливості розвитку сценічної дії.
4. Характери героїв і художні засоби їх розкриття.
5. Сюжетні та позасюжетні елементи (монологи, діалоги, ремарки тощо).
6. Тема та ідея.
7. Різні наукові та читацькі інтерпретації.
8. Місце твору в історико-літературному процесі.
9. Якщо ви переглянули постановку твору (театральну, у кіно), порівняйте її з прочитаним твором. Чи вдалося авторам, на вашу думку, передати авторський задум?План аналізу епічного твору 
1. Відомості про автора, історію створення (коротко).
2. Тема та жанр твору.
3. Композиція та сюжет.
4. Система образів.
5. Форми зображення дійсності:
 - розповідь: від І особи, невласне пряма;
- описи;
- роздум.
6. Мова твору:
- своєрідність слововживання (активність включення синонімів, антонимів, омонімів, історизмів, архаїзмів, неологізмів, варваризмів, професіоналізмів, автори змів);
- прийоми образності (епітети, метафори, порівняння, алегорія, метонімія, іронія, гіпербола);
- фразеологізми (прислів’я, приказки, крилаті слова);
-фонетичний лад (асонанс, дисонанс, алітерація);
- синтаксичні фігури мови (риторичні питання, звернення, вигуки, повтори, антитези, інверсії).
7. Ідея твору. Яким чином вона розкривається? Яким був задум письменника?
8. Власні враження про твір.
План аналізу ліричного твору
1. Час (місце) написання, історія створення.                                                                                       
2. Жанрові оособливості.                                                                                                         
3. Місце даного твору в творчості поета або серед творів подібної
тематики  (мотив, сюжет, структура тощо).  Зв'язок з певним
напрямом, течією.                                      
 4. Почуття ліричного героя, відображені в творі.                             
5. В які способи розкривається авторська думка? Які почуття
викликає у читача?                                                                                                                     
6. Взаємообумовленість змісту та художньої форми:                        
 позиційне: 
-    композиційне рішення;                                                                                                           -     особливості самовиразу ліричного героя, характер розповіді;                                                     
-     звуковий ряд, використання звукопису, асонансів, алітерації;                                                           
-     ритм, строфіка, графіка, їх смислова роль;                                                                                    
-     мотивованість, точність використаних виразних засобів.                                            
  7.  Асоціації, що викликає вірш (літературні, життєві, музичні,
живописні).                          
8. Місце даного вірша в творчості поета, моральний або
філософський зміст; «одвічні» проблеми або їх інтерпретація;
загадки та таємниці твору.                                                                                                      
9. Підготуйте виразне читання своєї роботи «за ролями».
10. За можливістю використовуйте атрибутику часу (письменника, героя), елементи костюму.
11. Пам’ятайте, що читання інтерв’ю – це театральна дія, отже намагайтеся передати у розмові характери своїх «героїв».
 


6 коментарів: